LietuviškaiEnglish
Muziejaus veikla Spausdinti

      Kėdainių krašto muziejus yra Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti, eksponuojanti ir populiarinanti materialines ir dvasines Kėdainių krašto istorijos, kultūros bei meno muziejines vertybes.

       Muziejaus veiklos pagrindiniai tikslai:

derinti muziejinių vertybių kaupimą, saugojimą ir tyrinėjimą su komunikavimu bei informacijos visuomenei teikimu, jos švietimu;

susieti istorijos, architektūros ir meno paveldo apsaugą su gyventojų kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu; plėtoti informacinę visuomenę.


      Įgyvendindamas šiuos tikslus, Muziejus vykdo šias funkcijas:

  • tiria ir sistemina su Kėdainių kraštu susijusių bei istorinę vertę turinčius eksponatus, papildo jais jau esančius bei formuoja naujus muziejaus rinkinius;
  • užtikrina sukauptų muziejinių vertybių apskaitą, tinkamas saugojimo sąlygas ir apsaugą, jų konservavimą ir restauravimą;
  • sudaro sąlygas muziejuje saugomų muziejinių vertybių viešam naudojimui: rengia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, publikuoja tyrimų rezultatus, ruošia paradas bei kitus renginius (minėjimus, koncertus, susitikimus, pristatymus) muziejuje ir už jo ribų;
  • kartu su švietimo įstaigomis rengia ir vykdo muziejines moksleivių švietimo programas, įvairius kultūrinius projektus;
  • rengia ekskursijas po muziejų ir jo filialus, Kėdainių senamiestį bei rajoną, mokslines ekspedicijas ir archeologinius tyrinėjimus;
  • teikia metodinę pagalbą žinybiniams, nevalstybiniams ir kitiems rajono muziejams;
  • rengia, leidžia ir platina su Muziejaus veikla susijusius spaudinius arba informaciją elektroninėse laikmenose.
 
90